Praca

17.09.2021

CRO (Contract Research Organization) z siedzibą w Krakowie prowadząca badania kliniczne w Polsce i za granicą poszukuje kandydatów na stanowisko:

ASYSTENT/-KA

DZIAŁ SEKRETARIAT

OPIS STANOWISKA:

• kompleksowa obsługa sekretariatu firmy (poczta przychodząca/wychodząca, zakup materiałów biurowych, centrala telefoniczna itd.) • organizacja i rozliczanie podróży służbowych • weryfikacja faktur przychodzących i kontakt z biurem księgowym • archiwizacja dokumentacji biurowej

OCZEKUJEMY:
• wykształcenie przynajmniej średnie
• przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego
• dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych • samodzielność, skrupulatność i zdolności organizacyjne
• doświadczenie na podobnym stanowisku

ZAPEWNIAMY:
• pracę w młodym i energicznym zespole
• atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać drogą elektroniczna na adres: career@monipol-international.com z informacją w tytule: Asystent/-ka

Tel: +48 12 6301850

30.08.2021

CRO (Contract Research Organization) z siedzibą w Krakowie prowadząca badania kliniczne w Polsce i za granicą poszukuje kandydatów na stanowisko:

Experienced Clinical Research Associate (m/f) as Senior CRA for our office in Poland

with at least 4 years of work expierience

As an experienced CRA you will dispose of:
• Excellent interpersonal skills; problem solving ability
• Excellent organizational skills
• Aptitude for strategic thinking and ability to contribute to organisational development.
• Ability to liaise with other departments and project team
• Strong client service mentality
• Effective oral and written communication skills including the ability to communicate in English, both orally and in writing
• Empathy
• Initiative

We offer you an attractive remuneration in our office in Krakow. Should you dispose of adequate experience, distinguish yourself due to your excellent communication skills as well as a good command of English, please forward your significant application by e-mail or mail to:

Monipol International sp. z o.o.
c/o Dr Jaroslaw Stepien
Długa 31/4 31-147 Kraków
e-mail: j.stepien@monipol-international.com;

Tel.: +48 12 6301850

<|>

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Chcąc wziąć udział w rekrutacji na oferowane przez nas stanowiska jesteście proszeni Państwo o podanie danych każdorazowo wskazanych w ofercie opublikowanej na Stronie w zakładce PRACA (https://monipol-international.com/praca/ ) i przesłanie ich we wskazanej formie na wskazany w ofercie adres mailowy.

Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż wymaganych w celu wykazania spełniania przez Państwa warunków udziału w rekrutacji oraz wynikających z przepisów prawa dotyczących umowy zlecenia lub umowy o pracę (w zależności od treści oferty).

Osoba udostępniająca dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich oraz kompletnych danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 Monipol International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 31/4, 31-147 Kraków

Telefon: +48 12 6301850, NIP: 676-22-00-982, REGON: 356354506, KRS: 0000071952, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 50000 PLN

2. W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych, proszę zwrócić się do Administratora Danych.

Dane kontaktowe: j.stepien@monipol-international.com lub dane wskazane w ust. 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane przez aplikującego, a oferowane przez Monipol International Sp. z o.o. stanowisko oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. b RODO, czyli podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzonej rekrutacji i zostaną usunięte natychmiast po jej zakończeniu, jeżeli nie zostaniecie Państwo zatrudnieni w Monipol International Sp. z o.o. , z zastrzeżeniem, że po zakończeniu rekrutacji mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych Państwa roszczeń. W przypadku zatrudnienia w naszej firmie dane Państwa zostaną dołączone do akt osobowych pracownika.

6. Przewidywane kategorie odbiorców Państwa danych osobowych: kadra kierownicza Monipol International Sp. z o.o., jako upoważnieni pracowni odpowiedzialni za sprawy związane z rekrutacją.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych przez Monipol International Sp. z o.o. dotyczących Was danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii. Mogą Państwo również dochodzić swoich praw z tytułu: nieuprawnionego ujawnienia, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, unieważnienia oraz sprzeczności w danych.

W tym celu należy:

a). złożyć wniosek w biurze Monipol International Sp. z o.o. , ul. Długa 31/4, 31-147 Kraków

b). złożyć wniosek za pomocą przesyłki pocztowej skierowanej na adres: Monipol International Sp. z o.o., ul. Długa 31/4, 31-147 Kraków

c.) złożyć wniosek za pomocą wiadomości e-mail na adres j.stepien@monipol-international.com

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezeas Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00;

Faks: 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl