Praca

CRO (Contract Research Organization) z siedzibą w Krakowie prowadząca badania kliniczne w Polsce i za granicą

poszukuje kandydatów na stanowisko:

ASYSTENT/-TKA MONITORA BADAŃ KLINICZNYCH

 (CRA Assistant)

OCZEKUJEMY:

  • wykształcenie wyższe: biologia, chemia, biotechnologia
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • znajomość obsługi komputera
  • gotowość do podróży służbowych

ZAPEWNIAMY:

  • atrakcyjny system wynagrodzeń
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • pakiet szkoleń
  • wysoki standard pracy w międzynarodowej stabilnej firmie

<|>

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Monipol International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 31/4, 31-147 Kraków.

2. W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych, proszę zwrócić się do Administratora Danych. Dane kontaktowe: j.stepien@monipol-international.com

3. Państwa dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji – na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzonej rekrutacji i zostaną natychmiast usunięte po jej zakończeniu, jeżeli nie zostaniecie Państwo zatrudnieni w Monipol International Sp. z o.o. W przypadku zatrudnienia w naszej firmie dane Państwa zostaną dołączone do akt osobowych pracownika.

6. Przewidywane kategorie odbiorców Państwa danych osobowych: kadra kierownicza Monipol International Sp. z o.o. .

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych znajdujących się w siedzibie firmy oraz prawo do uzyskania ich kopii. Mogą Państwo również dochodzić swoich praw z tytułu: ujawnienia, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, unieważnienia oraz sprzeczności w danych.

W tym celu należy:

a). złożyć wniosek w biurze Monipol International Sp. z o.o. , ul. Długa 31/4, 31-147 Kraków

b). złożyć wniosek za pomocą przesyłki pocztowej na adres: Monipol International Sp. z o.o., ul. Długa 31/4, 31-147 Kraków

c.) złożyć wniosek za pomocą wiadomości e-mail na adres j.stepien@monipol-international.com

8. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych, o którym mowa w tej informacji, narusza prawo lub Państwa roszczenia z tytułu przepisów o ochronie danych osobowych  zostały w jakikolwiek sposób niekorzystnie rozpatrzone, możecie Państwo złożyć zażalenie do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00;

Faks: 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl